நிலவும் ஒரு வழிப்போக்கனும்

நிலவே, இந்த வழிப்போக்கனும் உன்னைக் காண்கிறான் நீ அவனைக் காண்கிறாயா? நிலவே, நீ உயரத்தில் வானத்தில், இருக்கிறாய், அகண்டமான வானத்தின் … More

வெள்ளிப் பூக்கள்

என்றோ முளைத்த வெள்ளிப் பூக்களும் என்றோ கன்ன்ற நெருப்புத் துளிகளும் இன்று மீண்டும் எட்டிப் பார்ப்பன. நினைவும் நிகழ்வும் தொடர்ந்த … More