வெள்ளிப் பூக்கள்

என்றோ முளைத்த வெள்ளிப் பூக்களும் என்றோ கன்ன்ற நெருப்புத் துளிகளும் இன்று மீண்டும் எட்டிப் பார்ப்பன. நினைவும் நிகழ்வும் தொடர்ந்த … More