விமர்சனங்கள்

எழுத்தும் ஆளுமையும்

எழுத்தும் ஆளுமையும் எழுத்தாளர்களை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். ஆய்வு அறிவார்த்தமாக எழுதுபவர்கள் ஒரு வகை, சிருஷ்டிகரமாக அல்லது படைப்பியலாக எழுதுபவர் … More

மஹாகவியும் தமிழ்க் கவிதையும்

மஹாகவியும் தமிழ்க் கவிதையும் கடந்த முப்பது வருட காலமாக கவிதை எழுதி வரும் மஹாகவி அவர்கள் பொதுவாக அன்றிலிருந்து இன்று … More

இலையுதிர்காலக் கதிர் பொறுக்கும் பெண்ணும் புதுக்கவிதைப் போராளியும்

நாசுக்கான நண்பர் நமது கே.எஸ்.சிவகுமாரன். நடை, உடை, பாவனை நளினம் பேச்சு எல்லாமே. பூசி மெழுகினாற் போல் ஒரு பொழுபொழுப்பு. … More

மறு போகத்துக்கு காத்திருக்கும் மண்

இதோ செங்கதிரோனின் ‘விளைச்சல்’ குறுங்காவியம் என் கண்முன். அது நீலாவணனின் வேளாண்மை காவியத்தின் தொடர்ச்சி என கவிஞர் கூறுகிறார். ‘விளைச்சல்’ … More