இலையுதிர்காலக் கதிர் பொறுக்கும் பெண்ணும் புதுக்கவிதைப் போராளியும்

நாசுக்கான நண்பர் நமது கே.எஸ்.சிவகுமாரன். நடை, உடை, பாவனை நளினம் பேச்சு எல்லாமே. பூசி மெழுகினாற் போல் ஒரு பொழுபொழுப்பு. … More